Splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja spletnega portala in družbenega omrežja Ena Sama Kuhna (upravitelj spletnega mesta in lastnik blagovne znamke Ena Sama Kuhna je podjetje Spletna Akademija d.o.o., Mali Kamen 51, 8281 Senovo)

1. Ena Sama Kuhna

Ena Sama Kuhna (v nadaljevanju portal, spletna stran, omrežje ali ponudnik) je spletni portal in družbeno omrežje za vse, ki obožujemo hrano in kuhanje ter vse v povezavi s kulinariko! V osnovi je portal zasnovan kot javna spletna stran, kjer se lahko posameznik registrira in postane član - uporabnik portala. Kot registriran uporabnik lahko v skladu s temi splošnimi pogoji sodeluje v vseh v nadaljevanju navedenih aktivnostih.

2. Veljavnost in uporaba splošnih pogojev

Splošni pogoji ponudnika so zavezujoči za vse uporabnike oziroma stranke, pri čemer splošne določbe veljajo za vse storitve, za posamezno storitev pa lahko poleg splošnih določb veljajo tudi posebne določbe, ki so jasno navedene pri posameznem produktu ali storitvi.

Uporabnik ali stranka z uporabo ponudnikovih storitev potrjuje, da je seznanjena s celotno vsebino teh splošnih pogojev, jih razume in jih v celoti sprejema.

Veljavnost in upoštevanje splošnih pogojev v primeru naročil

Splošni pogoji imajo skupaj z opravljenim naročilom storitev preko spletne strani http://enasamakuhna.si naravo pogodbe, sklenjene med ponudnikom in naročnikom. V kolikor ponudnik in naročnik skleneta pogodbo v pisni obliki, splošni pogoji dopolnjujejo pogodbena določila. V primeru neskladja imajo posamezna določila pogodbe prednost pred določili splošnih pogojev.

Ponudnik je upravičen spreminjati določila teh splošnih pogojev brez predhodnega obvestila, vključno s spremembami cen posameznih produktov ali storitev, ki so ponujena na portalu, pri čemer se za datum spremembe šteje objava na strani Ena sama kuhna (http://enasamakuhna.si).

Stranke so dolžne tedensko spremljati spletne strani ponudnika glede morebitnih sprememb splošnih pogojev, saj v roku 15 dni od objave le-te začnejo neposredno učinkovati in se poslovno razmerje nadaljuje pod spremenjenimi pogoji. Ponudnik bo vse stranke o spremembah obvestil preko svojih kanalov za obveščanje (E-pošta). V primeru, da se stranka samostojno odjavi od prejemanja teh obvestil in vsled tega o spremembah ni obveščena, ponudnik za morebitne težave ali kakršnekoli posledice ni odgovoren.

V primeru spremembe cenikov, spremenjene cene veljajo z dnem objave.

Cene in komercialni pogoji

Vse cene v spletni trgovini oziroma na spletnih straneh so v evrih (€) in, če ni posebej določeno drugače, ne vsebujejo davka na dodano vrednost (DDV) – Spletna Akademija d.o.o. ni davčni zavezanec.

Podjetje Spletna Akademija d.o.o. za svoje storitve na portalu Ena Sama Kuhna zaračunava v odvisnosti od posameznega produkta ali storitve – po vsakokrat veljavnem ceniku, kot enkratno plačilo ob naročilu ali plačilo naročnine (mesečne, letne...). Vsi pogoji nakupa, plačevanja in podobno, so vedno navedeni na strani, kjer je možno opraviti nakup.

Zaradi narave ponudnikovih storitev (fizični produkti, produkti partnerjev, izobraževalni e-programi, delavnice, seminarji...), dobi stranka:

a) naročene fizične izdelke po prejetem plačilu (izdelki so odposlani takoj, ko so na voljo in ko je plačilo vidno na ponudnikovem bančnem računu)
b) dostop do naročenih spletnih vsebin takoj po dejansko opravljenem plačilu za naročene storitve,
c) rezervacijo mesta in pravico do udeležbe na dogodku v živo (seminarji, delavnice...) prav tako po prejetem plačilu.

V primeru naročnin ali podobnega ponudnik prekine dobavo storitev stranki z iztekom obdobja, za katerega je bila pogodba sklenjena oziroma naročena storitev.

Če ponudnik naročniku ne pošlje ponudbe, se šteje, da ne želi skleniti poslovnega razmerja in v takem primeru zanj ne more nastati nobena obveznost, prav tako stranki zaradi opustitve posredovanja ponudbe ne odgovarja za morebitno škodo.

Stranka je seznanjena in soglaša, da ima ponudnik pravico, da v primeru strankinega preplačila, napačnega ali dvojnega plačila, v primeru izdaje delnega ali celotnega dobropisa s strani ponudnika ipd., ko mora ponudnik nakazovati denar nazaj stranki ali izdajati dodatne dokumente, stranki zaračunati s tem povezane administrativne stroške.

Stranka soglaša, da ji lahko ponudnik izda račun tudi samo v elektronski obliki in ji ga pošlje po e-pošti oziroma s sredstvi elektronske komunikacije. V primeru, ko stranka želi oziroma zahteva izdajo računa/-ov v papirnati obliki (npr. če izgubi račun in želi njegovo ponovno izdajo v papirnati obliki ipd.), ima ponudnik pravico stranki zaračunati administrativne stroške izdaje računa.

Sklenitev, trajanje in prenehanje naročniške pogodbe, načini plačila

Za naročilo produktov ali storitev in sklenjeno pogodbo se šteje oddano naročilo in nakup oziroma plačilo za naročene produkte ali storitve (izobraževalne e-programe, naročnine, oglaševanje in druge fizične produkte ali storitve). Naročnik oziroma stranka se z nakupom strinja in soglaša s temi splošnimi pogoji.

Slike, vsebovane v ponudbi ter v drugih ponudnikovih gradivih, vključno s spletnim mestom, so lahko tudi simbolične in se stranke nanje v nobenem primeru ne morejo sklicevati ali na njihovi podlagi karkoli terjati od ponudnika.

Pogodbeni stranki lahko kadarkoli in brez odpovednega roka s pisnim obvestilom drugi stranki odstopita od pogodbe, če nasprotna stranka, tudi po predhodnem opozorilu, krši določila te pogodbe ali drugi stranki povzroča škodo.

Če ponudnik v primeru iz prejšnjega odstavka odstopi od pogodbe, stranki ni dolžan omogočiti uporabe storitve, ki jo je ta morda plačala ali zakupila vnaprej, prav tako ji za neporabljen del storitve ni dolžan plačati nadomestila ali odškodnine.

Stranki lahko kadarkoli odpovesta pogodbo. Ponudnik se zaveže, da bo v takem primeru prekinitev pogodbe izvedel v najkrajšem možnem času.
V primeru, da gre za odpoved sodelovanja pri naročnini, kjer naročnik mesečno ali letno plačuje za dostop do naročenih storitev portala, ponudnik v primeru odpovedi ne sme zaračunati naročnine za naslednje obračunsko obdobje, če je naročnik odpovedal storitve.
Če pride do odpovedi pogodbe zaradi naročnikovih kršitev teh splošnih pogojev, ima ponudnik pravico takoj in brez opozorila prekiniti sodelovanje in dostop do storitev, pri tem pa v takšnem primeru ne odgovarja za nikakršno premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, ki bi stranki utegnila nastati zaradi prekinitve dobave storitev s strani ponudnika.

Če ni v ponudbi ali v pisni pogodbi med stranko in ponudnikom izrecno določeno drugače, se pogodba med ponudnikom in stranko sklepa za čas, ki je naveden za določeno storitev.

Odpoved pogodbe lahko naročnik poda v pisni obliki – digitalni ali fizični (po pošti na naslov ponudnika).

Stranka se obvezuje, da bo poravnala vse obveznosti, ki so nastale do dneva prenehanja sodelovanja. Če stranka v primeru predplačila storitev za določeno časovno obdobje predčasno odpove pogodbo, ni upravičena do vračila vnaprej plačanega zneska, razen v primeru grobega kršenja pogodbenih obveznosti s strani ponudnika.

Ponudnik odpošlje naročene izdelke, izvede storitve oziroma stranki omogoči dostop do naročenih oziroma kupljenih produktov in storitev takoj oziroma v najkrajšem možnem času po plačilu, vidnem na transakcijskem računu, v vsakem primeru pa vsaj naslednji delovni dan oziroma takoj, ko je produkt ali storitev na voljo in jo je možno izvesti. Ponudnik se zavezuje, da bodo vsi pogoji glede izvedbe ali dostave naročenih produktov ali storitev jasno navedeni na strani za naročilo posameznega produkta ali storitve.

Načini plačila:

1. plačilo na TRR – plačilo na transakcijski račun ponudnika. Na spletnih straneh http://enasamakuhna.si se produkte oz. storitve naroči preko naročilnice za posamezno storitev. Po izpolnitvi naročilnice in oddaje naročila, je stranka preusmerjena na stran s podatki za plačilo, istočasno pa dobi na svoj E-naslov potrdilo o naročilu, kateremu so prav tako priloženi podatki za plačilo.

2. plačilo na PayPal - produkte ali storitve na spletnih straneh http://enasamakuhna.si lahko stranka plača tudi preko storitve PayPal. Postopek naročila je enak, kot pri izbiri plačila na TRR, le da se dejansko plačilo izvede tekom naročila. Pred zadnjim korakom je stranka preusmerjena na PayPal, kjer poravna plačilo. V primeru uspešnega zaključka, je stranka preusmerjena na stran s povzetkom naročila, istočasno pa dobi vse informacije o naročilu še na svoj E-naslov.

Tehnični postopki za sklenitev pogodbe (naročilo)

Kot navedeno, se za sklenitev pogodbe šteje oddaja naročila. Uporabnik oziroma stranka odda naročilo na posameznih promocijskih straneh s klikom na jasno označene gumbe. Po kliku na gumb za naročilo je uporabnik preusmerjen na stran s 'košarico', kjer je možno izbirati količino, vpisati kode za popust in podobno.
S klikom na gumb za nadaljevanje naročila je uporabnik preusmerjen na stran, kjer vpiše svoje podatke, ki so potrebni za naročilo (ime in priimek, naslov, GSM, E-naslov, možnost dodatnih opomb). Na isti strani je tudi možnost izbire med ponujenimi načini plačila ter povzetek naročila, na dnu strani pa mora uporabnik označiti strinjanje s temi splošnimi pogoji poslovanja. Naročilo se zaključi s klikom na gumb na dnu strani.
Po oddaji naročila je uporabnik preusmerjen na zaključno stran s povzetkom naročila, istočasno pa na svoj E-naslov prejme sporočilo z obvestilom, da je naročilo v obdelavi ter povzetkom naročila.
Po prejetem plačilu prejme uporabnik na svoj E-naslov sporočilo z obvestilom o zaključenem naročilu.

Tehnična sredstva za prepoznavanje in popravo napak pred oddajo naročila

V spletni trgovini so omogočena osnovna sredstva za prepoznavanje in popravo napak pred oddajo naročila in sicer preverjanje črkovanja, preverjanje ustreznega zapisa E-naslova, na katerega je možno kontaktirati kupca v primeru napak pri naročilu in pa preverjanje lokacije (mesto in država) - spletna stran deluje le na območju Slovenije.

Končne določbe

Ponudnik in stranka oziroma uporabnik portala se zavezujeta spore reševati po mirni poti, v kolikor to ne bo mogoče, pa bo o sporih odločalo stvarno pristojno sodišče po vsakokratnem sedežu ponudnika.

Razmerje med ponudnikom in stranko ali uporabnikom se presoja po slovenskem pravu, brez uporabe pravil o mednarodnem zasebnem pravu in postopku.

Ponudnik besedila pogodbe ne shranjuje. Pogodbo je mogoče skleniti v slovenskem jeziku.

Spletna Akademija d.o.o., Mali Kamen 51, 8281 Senovo

Kontaktni podatki
T : +386 (0)40 791 148
E : info@enasamakuhna.si

Splošni pogoji so bili nazadnje spremenjeni 28.01.2016.